แบบทดสอบหลังเรียน
จงเลือกข้อที่ถูกต้อง
๑. การเลือกหัวข้อเรื่องเพื่อเขียนรายงานเชิงวิชาการ ผู้รายงานควรคำนึงถึงข้อใดเป็นอันดับแรก
ก. ความสนใจ ข. ความทันสมัย
ค. ค้นคว้าหาข้อมูลง่าย ง. เรื่องแปลกไม่มีการศึกษา
๒. การใช้ภาษาข้อใดเหมาะสำหรับการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
ก. ประชาชนจะต้องร่วมมือกันป้องกันมิให้มีการแก้รัฐธรรมนูญโดยอาศัยปากกระบอกเป็นอย่างเด็ดขาด
ข. ผู้เชี่ยวชาญการเมืองของแดนอาทิตย์อุทัยเปิดเผยว่า การเล่นการเมืองในญี่ปุ่นต้องใช้เงินอย่างต่ำปีละ ๕๐๐ ล้านเยน จึงพอจะประคองตัวรอดได้
ค. วงดนตรี "ฟองน้ำ" เป็นวงดนตรีที่บรรเลงโดยใช้เครื่องดนตรีไทยโบราณ และเครื่องดนตรีสมัยใหม่ ตลอดจนเครื่องดนตรีไฟฟ้าผสมผสานกัน
ง. ภาวะคลี่คลายที่น่าจับตามองก็คือ การที่นานาชาติจะเสริมสานสายสัมพันธ์ทางการค้า และทางการเมือง ต่อกัน โดยมิได้เข้มงวดต่อความแตกต่างของลัทธิการปกครอง
๓. จากรายการหนังสือต่อไปนี้ น่าจะนำไปประกอบการทำรายงานเรื่องใด
1. ศุภโชค(ผู้แปล) "อาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ" ร่มไทร12 (มกราคม 2535) : 91 - 95
2. ธนาวรัตน์ ปัทมา "การเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา และโรคภูมิแพ้" เสียงไทย ( 1 มีนาคม 2525 ) : 7
3. สมศิริ (นามแฝง)คู่มือเลี้ยงทารก กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา 2511 หน้า 11 - 12
4. บุศรินทร์ พงษ์พันธุ์ดี "ส่วนประกอบของน้ำนมมารดา" แหล่งข่าว ( 17 พฤศจิกายน 2534 ) : 8 - 11
ก. อาหารเพื่อสุขภาพ ข. นมและผลิตภัณฑ์นม
ค. คุณค่าทางอาหารที่ได้จากนมมารดา ง. นมผลเลี้ยงทารก : ความสูญเปล่าของประเทศยากจน
๔. ข้อใดไม่ใช่วิธีการจดบันทึกข้อความจากการอ่าน
ก. จดสาระสำคัญของข้อความนั้นด้วยถ้อยคำของเราเองให้ตรงกับความเดิม
ข. จดถ้อยคำสำคัญจากต้นฉบับไปประสมกับถ้อยคำของเราเองให้ตรงกับความเดิม
ค. จดข้อความตอนใดตอนหนึ่งให้ตรงกับต้นฉบับโดยใส่เครื่องหมายอัญประกาศ
ง. จดถ้อยคำสำคัญจากต้นฉบับประสมกับถ้อยคำของเราเองให้ตรงกับความเดิมใส่เครื่องหมายอัญประกาศเฉพาะส่วนที่ คัดเลือก
๕.ข้อใดเหมาะสมที่จะใช้ในการบันทึกอย่างเป็นทางการ
ก. ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา กรุณาเตรียมชุดกีฬาตัวโปรดของท่านมาด้วย
ข. การประชุมทางวิชาการครั้งนี้จริง ๆ แล้วจัดขึ้นสำหรับสมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ
ค. นักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นแบบขอกู้เงินทุนเพื่อการศึกษา โปรดนำเนินการโดยด่วน
ง. เนื่องจากบุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบันทำงานที่มีอยู่เป็นจำนวนมากไม่ไหวจึงจำเป็นต้องของอัตราเพิ่ม
๖. การเขียนรายงานทางวิชาการ ควรปฏิบัติข้อใดเป็นอันดับแรก
ก. การวางโครงเรื่อง
ข. การเลือกหัวข้อเรื่อง
ค. การค้นคว้า และการรวบรวมความรู้
ง. การกำหนดจุดมุ่งหมาย และขอบเขตของเรื่อง
๗. ในการเขียนรายงานทางวิชาการ เมื่อได้ข้อมูล และร่างโครงเรื่องแล้ว ควรทำอย่างไรต่อไปตามลำดับ
1. แก้ไขภาษา
2. พิจารณาความสัมพันธ์ของแต่ละหัวข้อ
3. เรียงลำดับหัวข้อที่ควรอธิบายก่อนหลัง
ก. 1 2 3
ข. 3 2 1
ค. 3 1 2
ง. 2 1 3
๘. การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ควรเรียงลำดับขั้นตอนอย่างไร
1. การวางโครงเรื่อง
2. การเลือกหัวข้อเรื่อง
3. การกำหนดจุดมุ่งหมายของเรื่อง
4. การกำหนดขอบเขตของเรื่อง
5. การค้นคว้า และรวบรวมความรู้
ก. 1 2 3 4 5
ข. 2 3 4 5 1
ค. 3 4 5 1 2
ง. 4 5 1 2 3
๙. โครงเรื่องรายงานทางวิชาการเรื่อง " สิ่งเสพติดในประเทศไทย" ต่อไปนี้ควรจัดเรื่องตามข้อใดจึงได้ความเป็นลำดับถูกต้อง
1. โทษของสิ่งเสพติด
2. ปัญหาสิ่งเสพติดในประเทศไทย
3. สาเหตุของการติดสิ่งเสพติด
4. ประเภท และชนิดของสิ่งเสพติด
5. การป้องกันมิให้เป็นทาสสิ่งเสพติด
ก. 1, 5, 4, 3 และ 2
ข. 4, 2, 5, 4 และ 1
ค. 2, 4, 3, 1 และ 5
ง. 3, 4, 1, 2 และ 5
๑๐. ข้อใดไม่จำเป็นต้องอ้างถึงในการเขียนบรรณานุกรมทั้ง ๒ รายการ
รศ.ดร. นววรรณ  พันธุเมธา. ๒๕๔๙.คลังคำ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง
  แอนด์พับลิชชิ่ง.
ก. ครั้งที่พิมพ์ และสำนักพิมพ์ ข. สำนักพิมพ์ และจำนวนหน้า
ค. คำนำหน้าชื่อผู้แต่ง และจำนวนหน้า

ง. คำนำหน้าชื่อผู้แต่ง และครั้งที่พิมพ์